Przejdź do treści

Menu główne:

Stołówka

O szkole

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku.
2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w godzinach
11.35-13.40.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis , ogłoszenia dotyczące stołówki  szkolnej (w tym wysokość opłat za posiłki) wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej.
4. Wykupienie bonu obiadowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją regulaminu stołówki przez ucznia
i jego rodziców (opiekunów prawnych).


§ 2 . USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.
2. Wysokość opłat:
   - opłata za wyżywienie uczniów naliczana jest w wysokości 100% kosztów surowca zużytego do przyrządzenia posiłków.
   - odpłatność stawki dziennej za posiłki dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 ustala się w wysokości 3,60 zł
   - wysokość opłat za wyżywienie uczniów stanowi iloczyn stawki dziennej i ilości dni żywienia  w danym miesiącu.
3. Inne osoby korzystające z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.§ 3 . WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

1. Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmuje kierownik świetlicy ( zgodnie z ustalonym harmonogramem wpłat umieszczonym na drzwiach stołówki i świetlicy).
2. Wniesienie opłaty za obiady potwierdzone jest dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał wpłaty oraz bon obiadowy otrzymuje wpłacający, kopia kwitariusza pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.§ 4. ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

1. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu kierownikowi świetlicy.
Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
2. Nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje na ilość produktów do przygotowania posiłku.
3. W przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną  o kwotę za zgłoszone dni.
4. Nie dokonuje się rozliczeń i zwrotów opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu.
5. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na posiłku, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.


§ 5. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Obiady wydawane są po okazaniu ważnego bonu obiadowego.
3. Uczniowie powinni:

  • stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących w stołówce oraz personelu stołówki,

  • spokojnie poruszać się po stołówce( nie wolno biegać, przepychać się w kolejce),

  • zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,

  • zachować porządek podczas spożywania posiłku (w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy ten fakt zgłosić personelowi stołówki),

  • zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów

  • i odgłosów),

zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),

  • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu (nie wyginać sztućców, nie niszczyć blatów i serwetek),

  • po skończonym posiłku opuścić stołówkę.

4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce- szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.
5. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego .
6. Podczas wydawania obiadów  w stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.
7. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
8. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają wychowawcy świetlicy szkolnej wg harmonogramu dyżurów w stołówce szkolnej.
9. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego