Przejdź do treści

Menu główne:

Świetlica regulamin

O szkole

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU


Cele i zadania świetlicy szkolnej:
Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Świetlica szkolna realizuje swoje zadania wychowawczo-opiekuńcze poprzez:

 • zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w niej dzieciom,

 • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego,

 • pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej,

 • kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego

 • pobudzanie aktywności społecznej uczniów,

 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych,

 • stymulowanie postawy twórczej,

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,

 • wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia,

 • współpracę ze środowiskiem rodzinnym, dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz higienistką.


Założenia organizacyjne:
1. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych karty zgłoszenia do świetlicy.
2. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują wychowawcy świetlicy.
3. Nadzór nad pracą świetlicy pełni dyrektor szkoły.
4. Świetlica czynna jest w godzinach
7.30-16.30.
5. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do świetlicy -do godz.16.30 lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez osoby uprawnione.
6. Nie podlega opiece wychowawców, dziecko przebywające w szkole przed godz.7.30 i po godz. 16.30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.
7. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy wartościowe przedmioty osobiste uczniów (zabawki, telefony komórkowe, MP3,  tablety, itp.)
8. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przybycie do świetlicy jak i fakt odebrania go przez upoważnioną do tego osobę.
9. Uczniowie przebywający w świetlicy każdorazowo wpisywani są w dzienny rejestr z wyszczególnieniem: nazwiska, klasy, godzin pobytu.
10. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców  (opiekunów prawnych).
11.Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie rodziców na samodzielny powrót ze świetlicy do domu , muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
12.Telefoniczne zwolnienia  wychowanków nie są uwzględniane.
13. Za szkody powstałe w świetlicy szkolnej z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice (opiekunowie prawni).
14. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją  niniejszego regulaminu przez rodziców(opiekunów prawnych).
15. Uczniów nie będących wychowankami świetlicy również obowiązuje regulamin świetlicy. Uczniowie ci mogą przebywać w świetlicy o ile nie dezorganizuje to pracy w grupach wychowawczych.

Reguły obowiązujące w świetlicy:
1. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas samych zależy, czy będziemy się dobrze czuli w świetlicy.
2. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
3. Gry, sprzęt i inne elementy wyposażenia świetlicy udostępnia wychowawca.
4. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
5. Wypełniamy wszystkie polecenia wychowawców i bierzemy czynny udział w prowadzonych zajęciach.
6. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam.
7. Nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawców podczas zabaw na boisku i placu zabaw.
8. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek, gry i zabawki odkładamy na wyznaczone miejsce.
9. Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.
Nagrody:
Uczniowie wyróżniający się aktywnością i zachowaniem mogą być nagrodzeni poprzez:

 • ustną pochwałę wobec wychowanków świetlicy,

 • dyplom,

 • wyróżnienie na forum szkoły.

Kary:
Uczniowie łamiący regulamin mogą być ukarani poprzez:

 • słowne upomnienie,

 • powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy,

 • powiadomienie dyrekcji szkoły,

 • wypisanie ze świetlicy szkolnej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego